voorwaarden

  • Meer details

Voorwaarden

Lees de voorwaarden goed voordat u verder gaat !

1.Algemeen

1.0 Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
1.1 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden
van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op
de internetsite verrekijkeronline/foto fransen.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-
en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. verrekijkeronline/foto fransen behoudt zich het recht voor
haar  leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te
wijzigen.
1.3 verrekijkeronline/foto fransen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Na het plaatsen van een bestelling kunt u een bevestingsmail ontvangen.


2.Levering

2.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 3 tot 14 werkdagen. Wanneer de
overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden
dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele
gedane betalingen binnen 21 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Annuleren van de order

Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Annuleren kan zowel telefonisch als per e-mail. Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Ook de reeds door ons gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

4.Prijzen

4.1
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 19% BTW en excl. verzendkosten.

5.Afkoelingsperiode

5.1
Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 7 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
5.2 Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen de  koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling te  retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald. 
5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is
beschadigd of de verpakking geopend en/of niet in de originele of niet complete verpakking wordt geretourneerd.
5.4 De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending.
5.5 Op speciale bestellingen of speciaal bestelde goederen is deze regel niet van toepassing. (hier worden dan retourzending importeur / annuleringkosten voor in rekening gebracht)


6.Offertes

6.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 
verrekijkeronline/foto fransen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen
na ontvangst van die  aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden verrekijkeronline/foto fransen slechts nadat deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen verrekijkeronline/foto fransen en een klant komt tot stand nadat
een bestelling door verrekijkeronline/ foto fransen op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 verrekijkeronline/ foto fransen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of  opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder
de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8.Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of
meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite verrekijkeronline/foto fransen gelden slechts
bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
of ontbinding van de overeenkomst

9.Geschillen

9.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
9.2 Op alle overeenkomsten en transacties van verrekijkeronline/foto fransen is uitsluitend het
Nederlands Recht  van toepassing.
9.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel
van de Nederlandse  bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere
arbitrerende, adviserende en rechtsprekende  lichamen.

10.Aansprakelijkheid


10.1
De aansprakelijkheid van verrekijkeronline/foto fransen uit hoofde van de overeenkomst met
de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de
overeengekomen prijs.
10.2 verrekijkeronline/foto fransen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die
ontstaat doordat of nadat  de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft  geleverd of
beschikbaar gesteld.
10.3 verrekijkeronline/foto fransen is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving,
verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige
andere gevolgschade.
10.4 De opdrachtgever vrijwaart verrekijkeronline/foto fransen uit hoofde van de overeenkomst
voor aanspraken van derden.

11.Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen verrekijkeronline/foto fransen en
koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde
rechter binnen het arrondissement amsterdam/hilversum kennis, tenzij verrekijkeronline/foto fransen er de voorkeur
aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de  woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie
van de kantonrechter.

__ifPurchasable__
__endifPurchasable__